کارگروه ها

لیست کارگروه های ما

 

با تایید اعضای محترم هیئت مدیره، اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از این پس دارای سه کارگروه اصلی خواهد بود که عبارتند از: کارگروه فرهنگی و اجتماعی، کارگروه اقتصاد و تجارت، کارگروه فناوری و نوآوری ؛ در ادامه به معرفی اهداف و حوزه های تحت پوشش این سه کارگروه خواهیم پرداخت.

لطفا کارگروه مورد نظر را انتخاب کنید

کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش به منظور بهبود تعاملات فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور و توسعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه در زمینه گردشگری و صنعت سفر، تبادلات فرهنگی و اجتماعی و نیز مراودات حقوقی تشکیل شده است.

اهداف اصلی کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش عبارتند از:

 • ارتقای تعاملات اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور
 • ترویج صنعت گردشگری در ایران و اتریش
 • توسعه همکاری بین صنعت گردشگری دو کشور
 • ارائه خدمات و مشاوره به شرکت ها ی عضو اتاق بازرگانی ایران و اتریش
 • توانمندسازی افراد به خصوص بانوان از طریق تعامل با بانوان سایر کشورها
 • ارائه برنامه های آموزشی پربازده و مفید به اعضا
 • برقراری تعاملات دوسویه و دوجانبه با متخصصان این حوزه در اتریش

حوزه های تحت پوشش

این کارگروه بر حوزه های زیر متمرکز خواهد بود:

 1. توسعه پایدار
 2. توانمندسازی بانوا ن
 3. توسعه فرهنگ و هنر و ارتباطات فرهنگی دو کشور
 4. صنعت گردشگری و زیرشاخه های آ ن
 5. حقوق و قوانین
 6. مسئولیت های اجتماعی

 

درخواست عضویت در کارگروه