ماموریت ما، چشم انداز ما

هدف ما فراهم آوردن سرویس های متنوع با بالاترین کیفیت است

ماموریت ما

ماموریت ما

رشد و توسعه مراودات تجاری، اقتصادی و آموزشی دو کشور است.

ما به‌عنوان یک سازمان ایرانی با نگرشی بین‌المللی به دنبال اجرای رویه‌های زیر هستیم:

  • افزايش رضايت و ارتقا سطح خدمات به اعضا و طرف‌های ذينفع.
  • برگزاری برنامه‌های مختلف با هدف ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
  • شناسایی و رفع ریسک‌های فرآیندی، استفاده بهینه از فرصت‌ها در جهت پیشبرد اهداف اتاق.
  • ارزیابی دائم شرایط اقتصادی و بازرگانی دو کشور و ارائه راهکارهای تسهیل روابط تجاری
  • افزایش سهم این مجموعه در آموزش، آگاهی و ارتباطات با کشور اتریش
  • برقراري ارتباط و تعامل سازنده با كليه مراجع ذیربط

 

ارزش های ما

ارزش های ما بر مبناي کرامت انسانی، اعتماد متقابل و كار گروهي و باهدف بهبود مستمر رویه کاری استوار بوده و همواره به دنبال بهبود استانداردهاي کاری مجموعه خود هستیم.

ما در تلاشیم تا ارزش های زیر را سرمشق رویه های خود قرار دهیم:

  • ترکیب فعالیت اقتصادی با تعهد اجتماعی
  • قاطعیت در تعیین اهداف و انعطاف در اتخاذ روش ها
  • توجه کافی به انضباط سازمانی و الزامات ناشی از سلسله مراتب

 

 

Mission and Value