طبق کمیته ماده 27 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران کاندیدهای تایید شده برای انتخبات هیئت مدیره معرفی می گردند:

امجد پالایش تکین پترولیوم page 001 1
امجد پالایش تکین پترولیوم page 002 1
شیر چنگیزی پایا صنعت اهواز page 001
شیر چنگیزی پایا صنعت اهواز page 002
رضایی توف نورد page 001 1
رضایی توف نورد page 002 1
زارع کمالی روژین فارمد page 001 1
زارع کمالی روژین فارمد page 002 1
نیا تین ایر page 001 1
نیا تین ایر page 002 1
فرد دانا تجارت آریا page 001 1
فرد دانا تجارت آریا page 002 1
واله شیوا پرگاس پایانیکا page 001 1
واله شیوا پرگاس پایانیکا page 002 1
صدری درمان آرا page 001 1
صدری درمان آرا page 002 1
صوفی نژاد صدراب صنعت page 001 1
صوفی نژاد صدراب صنعت page 002 1
فردیس تیس آرین کیش page 001
فردیس تیس آرین کیش page 002
کریمی موسسه کریمی و همکاران page 001
کریمی موسسه کریمی و همکاران page 002
محمدی پارس فناور سروش page 001
محمدی پارس فناور سروش page 002
محمودیان. دریای بیکران سلولز page 001
محمودیان. دریای بیکران سلولز page 002
مولوی تبریزی page 001
مولوی تبریزی page 002
ناظم الرعایایی معماری سده page 001
ناظم الرعایایی معماری سده page 002

دبیرخانهمشاهده نوشته ها

Avatar for دبیرخانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور مشغول به فعالیت است تا یک سازمان پیشرو و ارزش‌آفرین را پایه‌گذاری و مدیریت کنیم.

دیدگاه ها غیر فعالند