معرفی کاندیدهای هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در 25 مهرماه 1402

معرفی کاندیدهای هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

طبق کمیته ماده ۲۷ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران کاندیدهای تایید شده برای انتخبات هیئت مدیره معرفی می […]

طبق کمیته ماده ۲۷ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران کاندیدهای تایید شده برای انتخبات هیئت مدیره معرفی می گردند:

دسترسی سریع به محتوای صفحه