دعوت به مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش (شماره ثبت ۴۴۳۵۸)  بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش […]

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش (شماره ثبت ۴۴۳۵۸)

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش دعوت به عمل می­آید تا در “مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده” برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، این اتاق حضور به هم رسانند.

زمان: سه شنبه ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۳) –  ساعت ۱۵  الی ۱۸

مکان: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک ۱۷۵، طبقه هشتم، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دستور جلسه مجمع:

  1. استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت­های اتاق مشترک در سال ۱۴۰۱ و تصویب آن
  2. ارائه گزارش صورتهای مالی و ترازنامه سال ۱۴۰۱ توسط خزانه­دار، استماع گزارشهای بازرس و حسابرس قانونی و تصویب موارد
  3. بررﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن
  1. تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه
  2. اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه  اصلی و علی البدل
  3. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل
  4. انتخاب حسابرس مستقل
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ها و اطلاعیه­های اتاق

توجه:

حضور و حق رای اعضای محترم، منوط به معتبر بودن عضویت ایشان در اتاق مشترک و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.

 ارائه معرفی نامه رسمی شرکت (بر روی سربرگ شرکت ، ممضی به امضا صاحبان امضا مجاز و ممهور به مهر شرکت)  جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.

تبصره: هر شخص می تواند وکالت رسمی (۲) عضو حقیقی و یا نمایندگی (۲) شخص حقوقی جهت حضور در مجامع عمومی را عهده دار باشد.

داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است حداکثر ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق مشترک تسلیم نماید.

نامزدهای عضویت در هیات مدیره باید اصالتاً و وکالتاً ( با وکالتنامه رسمی مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند.

در ﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎیﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ  از ﻣﺠﻤﻊ  هم  ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻞ اتاق ایران و هم به دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه