جدیدترین آمار تجارت جهانی در سال 2022

جدیدترین آمار تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

رشد تجارت جهانی در طول سال ۲۰۲۱ همچنان قو ی بود، زیرا ارزش آن در هر سه ماهه سال ۲۰۲۱ […]

رشد تجارت جهانی در طول سال ۲۰۲۱ همچنان قو ی بود، زیرا ارزش آن در هر سه ماهه سال ۲۰۲۱ رو به افزایش بود. رشد تجارت فقط محدود به کالاها نبود. تجارت خدمات نیز تا سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی داشته است تا در نهایت در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ به سطوح قبل از همه گیری برسد. در مجموع، ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ به سطح بی سابقه ای در حدود ۲۸.۵ تریلیون دلار ر سیده است که حدود ۲۵ درصد و هر سنت نسبت به سال ۲۰۲۰ و افزایش حدود۱۳ درصدی نسبت به سطح قبل از همه گیری سال ۲۰۱۹ در هر واحد را نشان می دهد.

در حالی که بیشترین رشد تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ برقرار بود، رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ ادامه یافت. پس از کاهش یک سومی حجم تجارت جهانی در سه ماهه سوم، رشد تجارت دوباره در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۲۱ حدود ۳ درصد افزایش یافت.
تجارت کالا و تجارت خدمات از الگوها ی مشابهی در طول سال ۲۰۲۱ پیروی کرد که در نیمه اول سال افزایش شدیدتری داشت.

رشد تجارت برای کالاها و خدمات در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ و به ویژه در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ همچنان مثبت بود. طی سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ ، تجارت کالا تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود ۵.۸ تریلیون دلار رسید که یک رکورد جدید است. در همین دوره، تجارت خدمات حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود ۱.۶ تریلیو ن دلار رسید که مقدار ی کمی بالاتر از سطح قبل از همه گیر ی است. بر اساس یک سال به سال، تجارت کالا به ترتیب با حدود۲۷ درصد و ۱۷ درصد افزایش نسبت به تجارت خدمات، عملکرد بهتری داشت.


مطالعه مشروح خبر

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط