ما را دنبال کنید:

کارگروه توسعه پایدار

“توسعه پایدار” نام کارگروهی متشکل از مدیران و اعضا فعال در این حوزه است که با هدف متعالی به‌کارگیری و اشاعه مفاهیم پایایی(مانایی) در قالب مدیریت پروژه در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی و به کارگیری ایده‌های به روز و خلاقانه شروع به کار کرده است.

توسعه پایدار فرآیندی است که نیازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسل‌های آینده برآورده ساخته و در آن به محیط زیست و نسل‌های فردا نیز توجه شود. نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایدار را در غالب اهدافی 17 گانه تصویب کردند. این اهداف(Sustainable Development Goals) که در قالب اهداف جهانی شناخته می‌شوند، یک خواستار جهانی برای پایان دادن به فقر، محافظت از سیاره و اطمینان از این است که همه مردم از صلح و رفاه بهره‌مند شوند.

ماموریت های کارگروه توسعه پایدار

  •  فرهنگ سازی و ترویج اصول و اهداف توسعه پایدار در کشور ایران و تبادل تجربیات در این حوزه با همتای اتریشی
  • ﺗﺪوﻳﻦ و تبادل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ و متخصصان و مدیران داخلی و اتریشی
  • برگزاری نشست‌ها و جلسات تفکر خلاق با جوانان علاقه‌مند و مبتکر و ارائه نظرات و ایده‌های برتر جهت پشتیبانی فکری و یا راهبردی ایده‌های اجرایی خلاق
  • ارتباط با نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با توسعه پایدار و یافتن فصول مشترک بین این نهادها و حوزه علمی مدیریت پروژه
    همکاری تنگاتنگ با سایر کارگروه ها و کمیته ها در راستای گنجاندن اهداف و معیارهای توسعه پایدار در زیرساخت‌های  آموزشی