ما را دنبال کنید:

کارگروه فناوری اطلاعات

توسعه واقعی فناوری اطلاعات، بدون دستیابی به فناوری های مهم، اثرگذار و ناظر به آینده، ممکن نخواهد شد. با توجه به لزوم حرکت همگانی جامعه به سمت دستاوردهای فناورانه، علاوه بر ایجاد نوآوری هایی در اجرای این برنامه، برنامه جدیدی نیز برای تشویق فعالیتهای فناورانه در سطح جامعه علمی و دانشگاهی نیز طراحی و اجرا خواهد شد.

ماموریت های کارگروه فناوری اطلاعات

  • برگزاری دوره های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب داخلی و  بین المللی و در جهت توانمند­سازی اعضا
  • ایجاد ارتباط با پژوهشکده ها، دانشگاه ها و متخصصین مرتبط، جهت طراحی، شناسایی و اجرای سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تدوین دستورالعمل ها، قوانین و مقررات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری
  • کمک به یکسان سازی خدمات و کیفیت سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی بین کشور ایران و اتریش
  • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش‌های وابسته به آنها در جهت صادرات محصولات این صنعت.
  • تولید علم، ترویج، اشاعه، مدیریت و هدایت علمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
    ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات مرتبط و اتاق­های بازرگانی، صنعت ، معدن و تجارت در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط جهت توسعه صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات.

در این راستا اقدامات اجرایی متعددی انجام می پذیرد از جمله شناسایی فناوران، رصد و انتشار فناوری های نوظهور نانو، مسابقات فناورانه، برگزاری نشست های تخصصی تحلیلی فناوری و نشر دستاوردهای فناورانه در مراکز علمی- تحقیقاتی و گروه تخصصی این کارگروه