ما را دنبال کنید:

معرفی کارگروه

کارگروه تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، کارگروهی است فعال، مشاركت جو و مبتني بر دانش كه در راستاي توسعه تجارت دو کشور، به دنبال توسعه و تقويت تجارت خارجي و دستيابي به سهم بيشتر بازار هدف به نحوي يكپارچه و اثربخش مي باشد. اين کارگروه همواره سعي دارد با برنامه ريزي، سياست گذاري، حمايت و نظارت عاليه، بستر مناسبي جهت مديريت صادرات و تقويت زيربناها و ظرفيت هاي لازم براي تسهيل و توسعه تجارت خارجي ایران با کشور اتریش را فراهم نمايد.

استراتژی ها و اهداف کارگروه تجارت

  • ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی با کشور اتریش
  • ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
  • تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح دو کشور
  • تفوق تراز تجاری
  • برنامه ریزی، سیاست گذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی با کشور اتریش از طریق مشارکت در کارگروه ای تحصصی این حوزه
  • ارتقای سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی

  • توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبليغ و گسترش بازارهای جهاني كالا و خدمات صادراتي بین دو كشور
  • فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه هاي تجاري و افزايش توانمندي آنها به منظور توسعه صادرات غير نفتي و بهبود تراز بازرگاني بین ایران و اتریش
  • اطلاع رساني تجاري
  • برگزاری رویدادها و وبینارهای آموزشی در حوزه تجارت