ما را دنبال کنید:

معرفی کارگروه

کارگروه تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، کارگروهی است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش که در راستای توسعه تجارت دو کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثربخش می باشد. این کارگروه همواره سعی دارد با برنامه ریزی، سیاست گذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی ایران با کشور اتریش را فراهم نماید.

استراتژی ها و اهداف کارگروه تجارت

  • ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی با کشور اتریش
  • ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
  • تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح دو کشور
  • تفوق تراز تجاری
  • برنامه ریزی، سیاست گذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی با کشور اتریش از طریق مشارکت در کارگروه ای تحصصی این حوزه
  • ارتقای سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی

  • توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی بین دو کشور
  • فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی بین ایران و اتریش
  • اطلاع رسانی تجاری
  • برگزاری رویدادها و وبینارهای آموزشی در حوزه تجارت