موسسه حساب آزمای تدوین

About: موسسه حساب آزمای تدوین

مؤسسه حساب آزماي تدوين ارائه خدمات مرتبط با موضوعات مالياتي و مالي را به عهده دارد.
هدف مؤسسه ارائه خدمات مورد نياز شرکت ها با سرعت و دقت مناسب همراه با کاهش هزينه شرکت ها مي باشد.
سرعت و دقت گزارشات از طريق بکار گيري نيرو هاي متخصص و کاهش هزينه از طريق تخصيص نيرو بر حسب نياز مشتريان صورت مي گيرد

Address: تهران، خيابان احمد قصير، نبش خيابان يازدهم، پلاك ۳۸، طبقه هفتم،‌ واحد ۳۱
Phone:۰۲۱۸۸۷۲۸۵۶۳
Mobile: ۰۹۱۲۳۲۱۶۴۳۰

Related posts