شرکت اس سی ام پارس

About: شرکت اس سی ام پارس

این شرکت یکی از برجسته ترین ارائه کنندگان خدمات حقوقی در ایران است که با بهره گیری از خدمات حقوقدانان مجرب و رعایت استانداردهای بین المللی در خدمت شرکت های ایرانی و بین المللی است.

همچنین، اس سی ام پارس با همکاری دفاتر حقوقی بین المللی، امکان دسترسی شرکت های ایرانی را به خدمات حقوقی بین المللی فراهم می کند.

CEO: اولریخ فریتز نویمن

Address: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید شرقی، پلاک ۱۲، طبقه پنجم، واحد ۹
Phone:۰۲۱۲۲۶۵۹۲۷۳
Email: info@scm-pars.com
Website: www.scm-pars.com
Fax: ۰۲۱۲۲۶۵۴۸۱۳

Related posts