شرکت مشاورین معماران سده

About: شرکت مشاورین معماران سده

شرکت مشاورین معماران سده در سال ۱۳۷۷ در جهت پاسخگويي به نياز روزافزون پروژه‌هاي عمراني تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركت‌هاي پیشرو در زمينه مشاوره مهندسي و مديريت مي باشد.

در اين راستا اين مشاور با در اختيار داشتن كادر مجرب، پرسنل متعهد، متخصص، جوان، پويا و داراي انگيزه قوي با انجام پروژه‌هاي حساس در زمينه كاري خود در طي مدت فعاليت از رشد چشمگيري برخوردار شده است. مهندسين مشاور سده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي تأييديه تشخيص صلاحيت بعنوان شركت مهندسين مشاور بوده و همچنين عضو جامعه مهندسان مشاور ايران مي‌باشد.

CEO: علیرضا ناظم الرعايايي

Address: میرداماد، میدان کتابی، خیابان مجتبایی، خیابان دایانا، پلاک ۱، طبقه اول
Phone:۰۲۱۲۲۸۹۰۸۰۷
Email: info@sadeh-co.com
Website: www.sadeh-co.com

Related posts