پارس افسون

About: پارس افسون

شرکت پارس افسون نزدیک به یک دهه است که در زمینه واردات و توزیع انواع کاغذ و مقوا از کشورهای آلمان، اتریش، کره جنوبی و … مشغول به خدمت رسانی به تولیدکنندگان کشور بوده و در سالهای اخیر با هدف گسترش بازارهای هدف خود در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی کشور از قبیل خمیر الیاف بلند (سافت وود)، الیاف کوتاه (هارد وود) و خمیر فلاف (تریتد و آنتریتد) فعالیت کرده و افتخار همکاری و تامین شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی فعال در این حوزه را دارا می باشد.

CEO: امیرحسین حاجی اسماعیلی حسین آبادی

Address: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش ساعی دوم، برج سیمای ساعی، طبقه ۹ واحد ۳۳
Phone:۸۸۲۰۲۲۴۷-۸۸۲۰۲۲۶۷-۸۸۲۰۳۳۵۶
Email: Info@pars-afson.ir
Website: www.parsafsoon.com

Related posts