نیرو صنعت نیما

About: نیرو صنعت نیما

زمینه فعالیت شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و بازرگانی شبکه های توزیع برق فشارمتوسط و ضعیف – پیمانکاری خطوط انتقال آب، برق، گاز و تاسیسات

Address: جاده قدیم قم- بعد از مترو کهریزک-مجتمع تجاری اداری خلیج فارس-ورودی جنب بیمه ایران-طبقه ۳ –واحد ۵۳
Phone:۰۲۱۵۶۵۲۶۱۵۵
Website: www.pnec.co.ir
Fax: ۰۲۱۷۵۶۵۲۵۹۴

Related posts