نوید تجارت ایساتیس

About: نوید تجارت ایساتیس

تولید و توزیع انواع لیبل های کاغذی و فیلم عبارتند از صدفی – متالایز – شفاف – گلاسه و حرارتی جهت مصارف مواد غذایی، صنعتی، دارویی و محصولات کارخانجات تولیدی که در سراسر کشور به کاربرده می شود.

تولید کاغذ ترمال حساس به حرارت که جهت مصرف پذیرنده های پوز، دستگاه های خود پرداز، صندوق های فروشگاهی، انواع دستگاه های فیش پرینت بکار برده میشود.

Address: بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام، خیابان امید آزادیخواه، کوچه کاویانی،پلاک ۱۳، زنگ سوم
Phone:۰۲۱۳۳۹۱۸۱۰۸
Email: info@ntisatisco.ir
Website: www.ntisatisco.ir

Related posts