موسسه حقوقی کریمی و همکاران

About: موسسه حقوقی کریمی و همکاران

موسسه حقوقی کریمی و همکاران با حدود نیم قرن تجربه فعالیت موفق حقوقی در زمینه های حقوقی، کیفری، بین المللی در ایران و سایر کشورها و با همکاری وکلای مجرب خود سعی داشته است که با استفاده از تجارب، علم روز، کسب اطمینان و اعتماد موکلین خود در ارتقای موفقیت در دعاوی حقوقی و کسب نتایج بهتر به عمل آورد.

CEO: انوشیروان کریمی

Address: تهران، خیابان طالقانی شرقی، بعد از مفتح، شماره ۱۶۱، طبقه سوم
Phone:۰۲۱۸۸۳۰۸۱۴۳
Email: info@karimilawfirm.com
Website: www.karimilawfirm.com

Related posts