صنایع شیشه فرازجام

About: صنایع شیشه فرازجام

تولید کننده و مجری کلیه سازه های شیشه ای شامل انواع شیشه برای نمای ساختمان ، دکوراسیون داخلی ( هند ریل ، جان پناه ، درب های اتومات ، شیشه های ویترین فروشگاه و غیره ) ، کلیه شیشه های سکوریت لمینت و دوجداره .

کلیه شیشه های صنعتی مورد مصرف لوازم خانگی مانند هود ، فر ، انواع آون ، طبقات یخچال ، پرژکتور و غیره با تنوع چاپ روی شیشه.

Address: تهران-دیباجی جنوبی-شماره۹۶ | آدرس کارخانه:شهرک صنعتی ایوانکی-ابتکار ۳- شماره ۱۶
Phone:۰۲۱۳۴۵۸۳۴۴۶
Email: info@farazjam.com - zarrehpour@gmail.com
Website: www.farazjam.com

Related posts