گروه توسعه اقتصادی اگزامون

About: گروه توسعه اقتصادی اگزامون

ایجاد، تشکیل و توسعه شرکتها، مطالعه و بررسی و اجرای انواع طرح های تولیدی ، و خدماتی ، بازرگانی ،عمرانی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده، خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق مشارکت ، بازسازی ، اداره و نگهداری ، اصلاح و توقیف ، ادغام ، واگذاری انواع شرکت و کارخانه جات اعم از داخلی و خارجی.

CEO: علیرضا خالق

Address: تهران، خیابان استاد نجات اللهی ، خیابان سپند شرقی، پلاک ۴۷، طبقه ۶
Phone:۰۲۱۴۱۵۴۲۷۰۰
Email: info@examonholding.com
Website: www.examongroup.com

Related posts