شركت افزودنی های ايتوک فردا

About: شركت افزودنی های ايتوک فردا

هدف موسسان شركت افزودنی های ايتوک فردا، بنیان سازمانی بر پایه اصول علمی است. براين اساس تاثيرگذاری هر محصول پيش از واردات وسيع، در موسسات علمی داخلی مورد ارزيابی قرار می گيرد و در صورت تامين مستندات کافی در زمينه تاثيرگذاری هر محصول در شرایط داخل و با تکيه بر تحقيقات بين المللی، اقدام به واردات و معرفی آن به بازار ایران صورت می گيرد. با تكيه بر اين عملكرد اين شرکت هم اكنون موفق گرديده است تا محصولاتی منطبق با شرايط ايران را به بازار معرفی نمايد.

CEO: محمود شکیباپور تبریزی

Address: تهران، خیابان توحید، کوچه نادر، پلاک ۴، واحد۳
Phone:۰۲۱۶۶۹۳۲۴۲۸
Email: info[at]etoukfarda.com
Website: www.etoukfarda.com
Fax: ۰۲۱۶۶۹۴۶۸۶۴

Related posts