آوا سلولز

About: آوا سلولز

تولیدکننده دستمال کاغذی و انواع محصولات سلولزی

CEO: بهزاد یعقوبی عراقی

Address: خیابان شهید بهشتی /خیابان مفتح شمالی /نبش کوچه دهم /ساختمان ۴۰۰ واحد ۱۰۳
Phone:۰۲۱۸۸۵۳۲۴۵۹

Related posts