امیر سامان مولوی
Saman-Molavi

امیر سامان مولوی

عضو هیئت مدیره

Contact Details

Job Title: عضو هیئت مدیره

Phone: +۹۸۲۱۲۶۷۰۱۲۱۵

Fax: +۹۸۲۱۲۶۷۰۱۲۹۴

Email: Molavi@iajcc.ir

Direct message

Aboutامیر سامان مولوی

مدیر عامل: آوش ایده بهسان، رئیس هیئت مدیره آوش ایده بهروز، رئیس هیئت مدیره دومان الکترونیک در کشور امارات، مشاور شرکت آریا نیرو کهربا

مشاور شرکت هیربد نیرو، مدیر کارگروه استارت آپ اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، هم بنیانگذار گلیتال، بنیانگذار classlike

Related posts