اولین جلسه هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در سال 1400برگزار شد

جلسه هیئت مدیره

به دلیل شرایط بحرانی فعلی و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، نخستین جلسه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در سال 1400 روز سه شنبه  7اردیبهشت 1400، به صورت مجازی و با حضور اعضای هیات مدیره و کادر دبیرخانه از ساعت 15الی 17 برگزار شد.

بررسی اجمالی

بررسی گزارش دبیرخانه در اسفند 99 و فروردین 1400، گزارش پیگیری مصوبات هیئت مدیره در سال 99، گفتگو پیرامون برنامه های اتاق در بهار 1400، بررسی پایانی و تصویب برنامه سال 1400، گزارش ساخت مدرسه ایران من با مشارکت هم وندان اتاق از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه 90 دقیقه ای به بحث گذاشته شد.

انتهای خبر./