امیرسامان مولوی تبریزی

بیوگرافی

مدیر عامل: آوش ایده بهسان
رئیس هیئت مدیره آوش ایده بهروز
رئیس هیئت مدیره دومان الکترونیک در کشور امارات
مشاور شرکت آریا نیرو کهربا
مشاور شرکت هیربد نیرو
رئیس کارگروه استارت آپ اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
هم بنیانگذار گلیتال
بنیانگذار classlike

امیر سامان مولوی