هیات تجاری ایرانی در اتریش

هیات تجاری 26 نفره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش به سرپرستی پدرام سلطانی، رئیس هیأت مدیره اتاق مشترک، در تاریخ 13-10 با هدف گسترش روابط بین بخش خصوصی دو کشور و شرکت در همایش اقتصادی ایران به وین، پایتخت اتریش عزیمت نمود.