سمینار استانداردهای حسابداری ایران

با حضور اعضای محترم اتاق و شرکت کنندگان محترم از انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران

موضوعات و استانداردهای حسابداری مورد بحث

استاندارد شماره (1) ارائه صورت‌های مالی

استاندارد شماره (2) صورت جریان‌های نقدی

استاندارد شماره(34) رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

استاندارد شماره(35) مالیات بر درآمد

استاندارد شماره(36) ابزارهای مالی – ارائه

استاندارد شماره(37) ابزارهای مالی – افشا

توضیحات :

استانداردهای حسابداری ایران، جهت هماهنگ‌سازی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال گذشته دستخوش تغییرات بااهمیتی شده است.

این تغییرات مشتمل بر مواردی با اهمیتی از جمله تغییر در نحوه ارائه صورت‌های مالی، تغییر در شکل ارائه صورت جریان وجه نقد، معرفی ابزارهای مالی و مالیات بر درآمد انتقالی می‌باشد.

با توجه به “لازم‌الاجرا“ بودن استانداردهای جدید برای شرکت‌هایی که سال مالی آنها از ابتدای فروردین 1398 آغاز می‌شود اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش جهت آشنایی پرسنل مالی شاغل با تغییرات مزبور، سمیناری را برگزار نمود.

تاریخ :
22 مهرماه 98

زمان:
ساعت ۱۴ الی ۱۸

محل برگزاری:
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش