در راستای برگزار کنسرت مشترک ایران و اتریش، تیم برگزارکننده این رویداد در دیداری با استفان شولتس، هماهنگی های لازم جهت برگزاری این رویداد انجام پذیرفت