حمله تروریستی در وین

در این روزهای سخت که جهان درگیر مشکلات بسیاری است هیچ گفتمانی مانند گفتمان دوستی و برابری نمی تواند مردمان کشورهای مختلف را در کنار هم قرار دهد.
تمام افکار ما با مردم وین است و در این ساعات سخت با دوستان اتریشی خود اعلام همراهی، همدردی و همبستگی داریم.
به امید جهانی عاری از خشونت و افراطی گری.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش