نقش اقتصاد دیجیتال در گذار از بحران کووید

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی 32 صفحه ای به بررسی “نقش اقتصاد دیجیتال در گذار از بحران کووید- 19 و سیاستهای حمایتی مرتبط” پرداخته است. همه گیری کووید- 19 در کنار همه تهدیدها و آسیبهای اقتصادی، فرصتهایی را در بخشهایی از اقتصادها به ویژه اقتصاد دیجیتال به همراه داشته است که این گزارش به تشریح این فرصتها و سیاستهای حمایتی مرتبط در کشورها میپردازد. در واقع، گفته می شود بعد از بخش بهداشت و درمان، اقتصاد دیجیتال به مهمترین عامل در گذار جوامع از بحران کووید- 19 تبدیل شده است.

یکی از آثار مثبت کووید- 19 بر اقتصاد دیجیتال، تسریع دیجیتال سازی تولید بوده است که تجربه مشابه شیوع سارس در سال 2003 در چین به خوبی مؤید این نکته است که وجود چنین بحران هایی میتوانند به سکویی برای شتاب بخشی به تحول دیجیتال در بخشهایی تبدیل شوند که پیشتر هرگز در اولویت نبوده اند.

نکته دوم، احتمال ماندگاری بلندمدت اثرات کووید- 19 بر تجارت الکترونیک است که بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به خوبی میتوانند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند. نتایج نظرسنجی جهانی مؤسسه مک کنزی که به بررسی اثرات کووید- 19 بر فروش و مذاکرات صاحبان کسب وکارهای B2B در صنایع مختلف پرداخته است، نشان میدهد از نظر صاحبان کسب وکارهایB2B هشتاد و نه درصد احتمال ماندگاری تحولات دیجیتال در تأمین محصولات و خدمات در 12 ماه آینده وجود دارد.

این نظرسنجی در یک بازه زمانی 4 ماهه )از آوریل تا اوت 2020 ( دو بار انجام و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته اند که نشان میهد پیشبینی احتمال ماندگاری تحولات دیجیتال در نظرسنجی نخست ۷۷.۷۵ درصد و در نظرسنجی دوم با قوت گرفتن احتمال ماندگاری این آثار به 89 درصد رسیده است.

فرصت دیگر برخاسته از کووید- 19 برای اقتصاد دیجیتال، به ابتکارات تحول دیجیتال بنگاهها بازمیگردد که با افزایش حاشیه سود، ارتقاء بهره وری، افزایش وفاداری و حفظ مشتری، کاهش هزینه ها، افزایش توانایی تأمین محصولات و خدمات جدید و افزایش درآمد بنگاههای فعال در حوزه کسبوکارهای دیجیتال همراه بوده است.

مشروح این گزارش را از لینک زیر دریافت کنید:

انتهای خبر/.