سید حمیدرضا واعظ پور

بیوگرافی

سیدحمید رضا واعظ پور

پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

شرکت آتیه فن تکوین: 1مدیرعامل- واردات لوازم آزمایشگاهی و پزشکی- صادرات

گروه صنعتی مبارک: مدیر بازرگانی خارجی و قائم مقام مدیرعامل – تولید محصولات سلولزی و غذایی.

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان )گروه گلرنگ(: مدیرعامل به مدت 8 سال. تولید محصولات سلولزی شامل انواع دستمال و پوشک و نواربهداشتی.

شرکتInnovation Modern Sunrise اتریش: همزمان طی 3 سال اخیر. ثبت جهانی اختراع دستمال توالت جدید.

شرکت توسعه راهکارهای هوشمند کارو: رئیس هیئت مدیره – استارت آپ هوش مصنوعی در ایران.

شرکت تارا تجارت خاورمیانه : مدیرعامل

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی ایران.