ساناز میرهادی زاده

بیوگرافی

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش