پدرام سلطانی

رئیس افتخاری هیئت مدیره 

بیوگرافی

عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران .

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC)

رئیس هیئت مدیره شرکت‌ پرسال