علیرضا شمس فرد

بیوگرافی

عليرضا شمس فرد رييس هيئت مديره شركت دانا تجارت آريا، مديرعامل شركت درناب تجارت، عضو هيئت مديره شركت صادراتى حساس، عضو هيئت مديره شركت كنتورسازى آب سنج، عضو هيئت مديره شركت كشاورزى عمران و آبادى بستان ايران