علیرضا خالق

بیوگرافی

دکتری حسابداری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی اگزامون، مدیر عامل و شریک موسسه حسابرسی تدوین و همکاران، عضو کمیته های حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های سپرده گذاری و تسویه وجوه بورس اوراق بهادار، مخابرات ایران و همراه اول