اتاق ایران و اتریش کارگاه آموزشی نقش اطلاعات مالی در پیشبرد اهداف سازمان مخصوص مدیران غیر مالی مورخ سه شنبه 24 مهرماه نود و هفت در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران برگزار نمود.