ناصر ریاحی به عنوان رئیس جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش انتخاب شد

ناصر ریاحی

در اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، ناصر ریاحی به عنوان رئیس جدید اتاق مشترک ایران و اتریش انتخاب شد.

اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش عصر دیروز یکشنبه 13 تیرماه 1400 و با مشارکت هیئت مدیره دوره اول و اعضا هیئت مدیره دوره دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

در ابتدای این جلسه و پس از تایید هیئت مدیره، آقای ناصر ریاحی به عنوان رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش منصوب شد و آقایان علیرضا ناظم الریاعایی و نریمان صدری به عنوان نواب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزیده شدند و آقای علیرضا خالق نیز به سمت خزانه دار اتاق منصوب شد.

آقای ناصر ریاحی ضمن تشکر از تلاش های پدرام سلطانی در دوره اول هیئت مدیره، استفاده از تجربیات و دستاوردهای دوره گذشته را امری ضروری دانست و بر اجرای آن تاکیید گرد.

با تایید و تصویب هیئت مدیره جناب آقای پدرام سلطانی به عنوان رئیس افتخاری هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش منصوب شدند.

انتهای خبر./