گزارش بازرس، حسابرس مستقل و صورت های مالی

در راستای شفافیت مالی و ارائه گزارش دقیق به اعضا و با عطف به نزدیک بودن به برگزاری مجمع عمومی سالانه اتاق، گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی اتاق جهت انتشار عمومی در وبسایت اتاق بارگزاری شد.