آگهی دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه

اتاق مشترک بازرگاني ايران و اتریش (شماره ثبت 44358)
بدينوسيله از کلیه اعضاي محترم اتاق مشترک بازرگاني ايران و اتریش دعوت به عمل می آید تا در “مجمع عمومي عادی سالیانه” برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398، این اتاق حضور به هم رسانند.
زمان: یکشنبه 29/04/1399 (19 جولای 2020) –  ساعت 16:30 الی 19
مکان: خيابان طالقاني، نبش خیابان موسوی، پلاك 175، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران

دستور جلسه مجمع:

1.    استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت های اتاق مشترک در سال 1398

2.    ارائه صورتهای مالی، استماع گزارشهای بازرس و حسابرس مستقل و تصویب صورتهای مالی سال 1398

3.    بررﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن

4.    تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه

5.    اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه

6.    اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل

7.    انتخاب حسابرس مستقل

8.    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق

9.    بحث و بررسی درباره خط مشی آینده اتاق مشترک

10.    دیگر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی

توجه:

–    حضور و حق رای اعضای محترم، منوط به معتبر بودن عضویت ایشان در اتاق مشترک و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد. اعضایی که تا تاریح مجمع حداقل 3 ماه از عضویتشان در اتاق مشترک گذشته باشد دارای حق رأی در مجمع می باشند.
–    در خصوص اعضای حقوقی، ارائه معرفی نامه رسمی شرکت (بر روی سربرگ شرکت ، ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت)  جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.
–    در خصوص اعضای حقیقی، حضور در مجمع صرفاٌ اصالتاٌ یا با اعطای وکالت رسمی به وکیل امکان پذیر است.
–    هر شخص می تواند حداکثر وکالت رسمی 2 عضو حقیقی و یا نمایندگی 2 شخص حقوقی را جهت حضور در مجمع عمومی عهده دار باشد.
–    داوطلبان عضویت در هیئت مدیره موظفند حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق مشترک تسلیم نمایند. اعضایی که تا تاریخ مجمع، حداقل یک سال از عضویتشان در اتاق مشترک گذشته باشد می¬توانند نامزد شرکت در انتخابات هیئت مدیره شوند.
–    نامزدهای عضویت در هیئت مدیره باید اصالتاً یا وکالتاً ( با وکالتنامه رسمی به وکیل مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند.
–    در ﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎيﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت  ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷود و ﺑﺎ ﺣﻖ رأي در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ  از ﻣﺠﻤﻊ  ﺑﻪ امور بین الملل اتاق ایران ارائه ﮔﺮدد.