معرفی آژانس های فدرال تامین بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش

بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش اعم از فدرال و منطقه ای توسط چندین موسسه تامین می‌شود. بیشترین میزان بودجه در سطح فدرال و/ یا از طرف دولت فدرال توسط سه آژانس بزرگ اعطا می‌شود: صندوق علمی اتریش، آژانس ارتقا تحقیقات اتریش و آژانس خدمات اقتصادی اتریش.

بررسی اجمالی

بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش اعم از فدرال و منطقه‌ای توسط چندین موسسه تأمین می‌شود. بیشترین میزان بودجه در سطح فدرال و/یا از طرف دولت فدرال توسط سه آژانس بزرگ اعطا می‌شود: صندوق علمی اتریش، آژانس ارتقا تحقیقات اتریش و آژانس خدمات اقتصادی اتریش

در این گزارش سه آژانس بزرگ تأمین بودجه فدرال، اساس قانونی، آمار و ارقام و اولویت‌های فعلی و همچنین ابتکارات راهبردی جدید و برنامه‌های مالی آن‌ها تشریح می‌شود.

انتهای خبر./