گزارش برگزاری وبینار آشنایی با تحلیل مدل رفتارشناسی DISC

گزارش وبینار دیسک

موضوع: آشنایی با مدل رفتاری دیسک و مفهوم ارتباط

زمان: یکشنبه 10 اسفندماه 99 ساعت 14 عصر به مدت 2 ساعت

ارائه‌دهنده: بهناز کاوندی، مدرس کارآفرینی

رئوس مطالب:

 • مقدمه‌ای بر ارتباطات
 • معرفی مدل دیسک
 • محیط مطلوب تیپ‌های رفتاری
 • کارهای مطلوب و یا نامطلوب تیپ‌های رفتاری
 • مدل دیسک، راهی برای شناخت ویژگی‌های تیپ رفتاری
 • خصوصیات و ویژگی‌های رفتاری شخصیت‌های مدل دیسک
 • به همراه پرسش و پاسخ

در ابتدای این وبینار، خانم کاوندی بیان تعریف واژه ارتباط به بیان شاخصه‌های یک ارتباط موفق پرداخت. از منظر ایشان هدف از برقراری ارتباط آن است که پیاممان را به شنونده به‌صورت واضح و شفاف برسانیم. در برقراری ارتباط هم شونده و هم فرستنده پیام باید تلاش کنند تا پیام به بهترین شکل منتقل شود. در بخش دوم این وبینار مقدمه‌ای در مورد معرفی مدل دیسک تشریح شد. در این وبینار تلاش شد تا با تشریح این مدل موارد زیر را در نظر بگیریم:

 • نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم.
 • روابط خود را بهبود بدهیم و نیازهای روابط شخصی و سازمانی را تشخیص دهید.
 • در زمان استرس و اضطراب چگونه با افراد مختلف برخورد کنید.
 • رفتار دیگران را بهتر درک کنیم.
 • اولویت‌های خود و دیگران را بدانید و به آن‌ها احترام بگذارید.

پس از تشریح شاخصه‌های مدل انواع تیپ‌های شخصیتی مدل DISC توسط مدرس تشریح شد؛ و محیط مناسب و شرایط مناسب هریک از این تیپ‌های شخصیتی نیز به‌صورت مبسوط به بحث گذاشته شد.

انتهای خبر./