معرفی متولیان علم و فناوری در اتریش

متولیان اصلی در دولت اتریش سئولیت سیاستگذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور ازجمله طراحی و اجرای ابزار سیاستی موردنظر را برعهده دارند. وزارت فدرال آموزش، علوم و تحقیقات فدرال، وزارت فدرال حمل ونقل، نوآوری و فناوری فدرال، وزارت فدرال امور اقتصادی و دیجیتال و وزارت فدرال دارایی ازجمله این متولیان به شمار می آیند. گزارش پیوست به تفصیل به معرفی این دستگاهها پرداخته است.

فهرست مطالب این گزارش که به پیوست می‌باشد به شرح زیر است:

1-وزارت خانه‌های دولت

1-1.وزارت فدرال آموزش، علوم و تحقیقات

2-1. وزارت فدرال حمل ونقل، نوآوری و فناوری

3-1. وزارت فدرال امور اقتصادی و دیجیتال

4-1. وزارت فدرال دارایی

2 -سازمانهای اصلی تأمین کننده بودجه فدرال

1-2. صندوق علمی اتریش

2-2.آژانس ارتقای تحقیقات اتریش

3-2. آژانس خدمات اقتصادی اتریش

3 -شوراهای مشورتی علم، فناوری و نوآوری

1-3.شورای تحقیقات و توسعه فناوری اتریش

2-3.انجمن علوم اتریش

3-3. انجمن شورای حوزه تحقیقاتی اروپا در اتریش

۴ -سایر متولیان

1-4. آژانس همکاری های علمی دانشگاههای اتریش

2-4.آکادمی علوم اتریش

3-4. مؤسسه علم و فناوری اتریش