کارکرد اتاق فدرال اقتصادی اتریش

اتاق فدرال اقتصادی اتریش در سال ۱۸۳۹ میلادی با عنوان انجمن بازرگانی اتریش آغاز به کار نموده است. قانون جامع ناظر بر فعالیت های اتاق بازرگانی اتریش در سال ۱۹۹۸ از سوی پارلمان به تصویب رسید که جایگزین قانون فعالیت های تجاری اتاق های بازرگانی ۱۹۴۶ گردید.

تحولات ساختاری در اتاق اتریش از سال ۲۰۰۰ شروع شد و در این سال عنوان Wirtschaftskammer Österreich WKO  یا اتاق فدرال اقتصادی اتریش برای این نهاد انتخاب گردید. تغییرات ساختاری در دو مرحله طی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ به مرحله اجراء گذاشته شد. انجمن‌های صنفی و کارگروه‌های تخصصی در هفت گروه تجارت، صنایع دستی، صنعت، تجارت خارجی، بانک و بیمه ، حمل و نقل ، گردشگری و مشاوره از سال ۲۰۰۸ به مجموعه اتاق فدرال ملحق شدند. با توجه به نظام حزبی حاکم در اتریش، اعضای هیات رئیسه اتاق فدرال نیز به نوعی وابسته به احزاب مختلف محسوب می‌شوند. در حال حاضر، آقای‌هارالد ماهرر که جانشین آقای کریستوفر لایتل ( که 18 سال ریاست اتاق فدرال را به عهده داشت) از حزب مردم اتریش می‌باشد.